Informatie & ICT

Informatiekiosk voor de unieke vatting van identificatiegegevens

De Informatiekiosk (KIK) is een interface waarmee de politiemensen op basis van een unieke vatting van de identificatiegegevens verschillende informatiesystemen gebruiken die nodig zijn om bepaalde opdrachten te vervullen. Het afgelopen jaar is de toegang tot de KIK uitgebreid naar de nabijheids- en interventiediensten, waardoor het aantal pc’s met toegang tot de KIK in één jaar tijd is gestegen van 25 000 naar 28 000 computers.

Een sleutelrol van de arrondissementen

Op het vlak van operationeel informatiebeheer speelt het arrondissementele niveau ook een sleutelrol dankzij de Informatie- en CommunicatieDienst van het Arrondissement (SICAD). Een SICAD verenigt enerzijds het provinciaal communicatie- en informatiecentrum (CIC) waar noodoproepen binnenkomen en worden behandeld en anderzijds het arrondissementeel informatiekruispunt (AIK), knooppunt voor politioneel informatiebeheer.

Aantal oproepen in de CIC's

Provincie Dringend Niet-dringend Totaal
West-Vlaanderen 217 454 13 283 230 737
Oost-Vlaanderen 248 776 10 749 259 525
Antwerpen 318 490 98 346 416 836
Limburg 161 753 15 942 177 695
Vlaams-Brabant 168 540 20 197 188 737
Brussel 442 899 32 534 475 433
Waals-Brabant 80 772 16 860 97 632
Henegouwen 471 468 13 936 485 404
Namen 146 927 15 511 162 438
Luik 358 335 71 454 429 789
Luxemburg 67 851 18 936 86 787
Totaal 2 683 265 327 748 3 011 013

De AIK’s zijn de hoekstenen van het politioneel informatiebeheer binnen de Geïntegreerde Politie. Op de AIK’s worden data en politionele informatie verzameld, geanalyseerd en herwerkt om meerwaarde te bieden voor het terreinwerk. Hoe? Door bruggen te slaan en linken te leggen, door nieuwe veiligheidsfenomenen en criminele tendenzen aan het licht te brengen, door richting te geven aan politieacties en door de informatiedoorstroming naar en tussen de politiediensten te verzekeren opdat die hun opdrachten kunnen uitvoeren.

In 2018 stonden zo’n 344 personeelsleden van de Geïntegreerde Politie in voor het beheer van de politionele informatie binnen de AIK’s.

Daarbovenop telde de Directie van de operaties inzake gerechtelijke politie (DGJ/DJO) ook 60 personen voor het beheer van politionele informatie. De Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie (DGA/DAO) telde 40 personeelsleden voor deze opdrachten.

Ook de arrondissementele informatie- en expertisecentra (ARIEC) vervullen sinds hun oprichting in 2018 (zie hier) een belangrijke rol op het vlak van informatiebeheer inzake de bestuurlijke aanpak van criminaliteit.

Passagiersinformatie centraal beschikbaar

Passagiersinformatie centraal beschikbaar

Om veiligheidsredenen is het voor politiediensten zinvol om informatie over passagiers (vluchtroutes,...) te checken en analyseren. Daartoe is binnen het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken de Belgische PassagiersInformatie-Eenheid (BelPIE) opgericht. BelPIE, deels samengesteld uit politiemensen, behandelt passagiersinformatie in de vorm van Passenger Name Records (PNR) en Advanced Passanger Information (API) en stelt die ter beschikking van alle politiediensten.

Binnen de Luchtvaartpolitie Brussel-Nationaal is een team opgericht om dit type informatie te beheren voor alle luchthavens, meer bepaald de 6 Schengen-luchthavens. Dit team is het centraal invalspunt (SPOC) voor de Luchtvaartpolitie. Zij zorgen voor de informatie-uitwisseling met BelPIE en voor de verwerking van de passagiersgegevens. Met andere woorden, het team houdt zich bezig met o.a. de voorbereiding (het opvragen van processen-verbaal, de contacten met derden zoals het parket, de Federale Gerechtelijke Politie, enz.), en de coördinatie en de opvolging van de hits (risicopassagiers) die BelPIE verstuurt.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Federale Politie heeft in 2018 een aantal acties ondernomen om te voldoen aan de geldende reglementering inzake gegevensbescherming*.

Er werd een register ontwikkeld ('RegPol') dat bestemd is voor alle door de politiediensten uitgevoerde verwerkingen. De 55 functionarissen voor gegevensbescherming (DPO) registreren er zowel de verwerkingen die door de Federale Politie zijn uitgevoerd als die waarvoor de Federale Politie verwerker is.

Een expertengroep 'gegevensbescherming' met leden van de juridische dienst (DGR/Legal), de Directie informatie en ICT (DRI) en de Dienst informatieveiligheid en gegevensbescherming (CG/ISPO) heeft in 2018 7712 uren gepresteerd om de wet- en regelgeving aan te passen, de processen en procedures te implementeren en de kennis te ontwikkelen, dit alles in samenwerking met de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP). Meer dan 200 personeelsleden van de Geïntegreerde Politie namen deel aan informatiesessies over dit thema.

* Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - ofwel Global Data Protection Regulation (GDPR) - en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.