Ons personeel

De Federale Politie telt in totaal 12 103 medewerkers, onder wie 9 169 leden van het operationeel kader (Ops) en 2 934 burgerpersoneelsleden (CALog).

Personeelsbestand van de Federale Politie op 31 december 2018*

Mannen Vrouwen Totaal
Operationeel kader Hoofdcommissaris 181 20 201
  Commissaris 968 116 1 084
  Hoofdinspecteur 2 325 363 2 688
  Inspecteur 4 089 1 082 5 171
  Agent van politie 10 15 25
Administratief en logistiek kader Niveau A 260 423 683
  Niveau B 340 440 780
  Niveau C 402 669 1 071
  Niveau D 238 162 400
Totaal   8 813 3 290 12 103

*Deze cijfers omvatten het personeel van de 34 algemene directies en van het Commissariaat-generaal van de Federale Politie, uitgezonderd de leden van de nieuwe directie DAB en de personeelsleden die op de kredieten van het Verkeersveiligheidsfonds in dienst zijn genomen. Zijn evenmin opgenomen in deze cijfers: het via alternatieve financiering tewerkgesteld personeel (gedetacheerden naar het Comité P en R enz.), het onderhoudspersoneel, de aspiranten, het personeel van het sociaal secretariaat (SSGPI), het personeel van de horeca, het personeel van de Algemene Inspectie (AIG) en het Controleorgaan op de politionele informatie (COC), de personeelsleden die tegen betaling gedetacheerd zijn naar de Lokale Politie, het personeel van de Administratief-Technisch Secretariaten (ATS), van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) en van de SHAPE, alsook de personeelsleden die hebben gekozen voor een non-activiteit voorafgaand aan de pensionering.

In 2018 kreeg de nieuwe Directie van de beveiliging (DAB) gestalte. Op termijn zal DAB 1600 personeelsleden tellen.
Op 31 december 2018, had DAB een personeelsbestand van 270 medewerkers:

 • 177 beveiligingsagenten van politie (een nieuwe graad bij de Federale Politie)
 • 51 hoofdinspecteurs
 • 15 commissarissen
 • 2 hoofdcommissarissen
 • 25 medewerkers van het administratief en logistiek kader

Op 1 januari 2019 hebben 387 beveiligingsassistenten en 4 beveiligingscoördinatoren van het veiligheidskorps van de Federale Overheidsdienst Justitie, DAB vervoegd.Paul Putteman

De politie is één van de grootste werkgevers van het land. Belangrijk is dat we ons in de ‘war for talent’ goed positioneren."

EERSTE HOOFDCOMMISSARIS Paul Putteman
Voormalig directeur-generaal van de Algemene directie
van het middelenbeheer en de informatie


Activiteiten van de medische dienst ten voordele van de Geïntegreerde Politie

De dienst Arbeidsgeneeskunde is belast met het gezondheidstoezicht op de werknemers. Hij bestaat uit arbeidsgeneesheren en opgeleid en gekwalificeerd verplegend personeel.

Consultaties

 • Controle en raadgeving* : 10 052
 • Curatief : 11 893
 • Operationele opdrachten : 334
 • Dringende behandelingen: 118
 • Totaal voor de provinciale medische centra (PMC): 22 487
 • * De controle- en raadgevende consultaties gebeuren door dezelfde geneesheren; er is geen onderscheid.

Activiteiten van het stressteam ten voordele van de Federale Politie

Interventies/gesprekken* inzake psychosociale problematieken

Soort problematiek Aantal interventies
Crisisinterventie 247
Emotionele debriefing 15
Trauma 217
Burn-out 422
Depressie 164
Geweld tegen politiemensen 35

* Een interventie staat gelijk aan een afspraak of een lang telefoongesprek.

Het stressteam van de Federale Politie werkt ten dienste van de Geïntegreerde Politie, dus zowel voor de Federale Politie als de Lokale Politie. Veel zones van de Lokale Politie hebben ook hun eigen stressteam of werken samen met externe preventiediensten en/of provinciale hulpteams. Vandaar dat de cijfers voor de Lokale Politie lager liggen: 54 crisisinterventies, 30 emotionele debriefings, 42 tussenkomsten voor trauma, 21 voor burn-out, 3 voor depressie en 20 interventies voor geweld tegen politiemensen.

Stressteam
Mark De Mesmaeker

Men moet zich goed voelen in zijn/haar vel, ook op de werkvloer. Daarom werd er na de zware moeilijke jaren, in 2018 een brede bevraging georganiseerd naar de psychosociale aspecten. De werkgever heeft daar immers een belangrijke verantwoordelijkheid; maar elke individuele werknemer ook. ”

Eerste hoofdcommissaris Mark De Mesmaeker
Commissaris-generaal van de Federale Politie


Activiteiten dierenarts ten voordele van de Geïntegreerde Politie

Consultaties voor de honden van de Federale Politie 443
Consultaties voor de honden van de Lokale Politie 180
Consultaties voor de paarden 5 784
Externe consultaties voor de gereformeerde paarden* 171
Totaal 6 578

*Gereformeerde paarden zijn paarden 'op rust' die niet meer inzetbaar zijn en worden ondergebracht bij personen die erop passen. Ze blijven wel eigendom van de Federale Politie.

Welzijn en preventie (CGWB) ten voordele van de Federale Politie

Opleidingen en sensibiliseringen ten voordele van de Federale Politie

Benaming Sessies Deelnemers
Opleiding "vertrouwenspersoon" 2 32
Bijscholing en supervisie van de vertrouwenspersonen 7 97
Sensibilisering middenmanagementmanagement 2 40
Internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk 1 120
Sensibilisering voor de psychosociale risico's 6 120
Totaal 18 409

Individuele dossiers psychosociale aspecten van de Federale Politie

134 personeelsleden van de Federale Politie hebben een verzoek tot psychosociale bijstand bij de vertrouwenspersonen en gespecialiseerde preventie-adviseurs ingediend.

Informele procedures*
Gesprekken 83
Interventies bij een derde 28
Verzoeningen 13
Subtotaal 124
Formele procedures**
Pesten op het werk 6
Ongewenst seksueel gedrag op het werk 2
Andere psychosociale risico's 2
Subtotaal 10
Totaal 134

* De informele interventies zijn bedoeld om een sereen werkklimaat te herstellen door de betrokken werknemer te adviseren, door gesprekken met hem/haar te voeren om zijn/haar problematiek te helpen oplossen, door zich te wenden tot een derde die betrokken is bij de problematiek (collega/chef) of door een verzoening te organiseren.

** In geval van een formele procedure worden de vastgestelde psychosociale risico’s in de situatie beschreven in een verslag aan de werkgever en worden preventie- en beschermingsmaatregelen voorgesteld om de in het verzoek aangehaalde problematiek op te lossen en te vermijden dat die zich herhaalt.

Veiligheid van het personeel

De dienst Safety verzekert de veiligheid op het werk. Hij bestaat uit preventieadviseurs die allerlei acties ondernemen.

Acties
Verstrekte adviezen (over de werkplaatsen, opleidingen, arbeidsongevallen en incidenten*) 434
Werkplaatsbezoeken 289
Risicoanalyses:
 • Meewerken aan de identificatie van de gevaren
 • Advies verlenen over de resultaten van de analyse
 • Advies verlenen en voorstellen formuleren voor de opstelling, uitvoering en bijsturing van het globaal preventieplan en het jaaractieplan
186
Advies aankoop van materiaal:
 • Advies verlenen in het kader van de keuze, de aankoop, het gebruik en het onderhoud van arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
92

* Bij een arbeidsongeval is er sprake van mogelijke arbeidsongeschiktheid. Bij een incident gaat het om een onvoorziene gebeurtenis of een storend voorval zonder letsels.

Eerbetoon aan de politieambtenaren die tijdens de dienst overleden zijn

De commissaris-generaal van de Federale Politie, Marc De Mesmaeker, en de voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, Nicholas Paelinck, hebben op 7 december 2018 in het Polis Center een gedenkplaat onthuld ter ere van de politiemensen die tijdens de dienst overleden zijn. De plechtigheid, georganiseerd in aanwezigheid van de families van de overleden politiemensen, viel symbolisch samen met de twintigste verjaardag van de wet op de Geïntegreerde Politie die dateert van 7 december 1998.