• Meer dan 68 000 personen zijn opgeleid, van wie 60 000 een voortgezette opleiding gevolgd hebben. Die opleidingen bieden de kans om vaardigheden en kennis op te frissen of bij te sturen, maar ook om nieuwe competenties te leren.
  • Ondertussen zijn 258 personen geslaagd voor de nieuwe opleiding beveiligingsagenten en -assistenten (DAB). Nog 142 anderen zijn in opleiding.

Opleiding ten voordele van de Geïntegreerde Politie

Basisopleiding

Sessies* Opgeleide personen**
Agent van politie 4 90
Inspecteur 23 1 136
Inspecteur rechtstreekse rekrutering politiezone Antwerpen 3 137
Hoofdinspecteur 10 385
Gespecialiseerd hoofdinspecteur 2 23
Voorbereidende opleiding voor het middenkader 2 39
Commissaris 4 110
Voorbereidende opleiding voor het officierenkader 2 33
Versnelde opleiding sociale promotie agent naar inspecteur 4 99
Kader van beveiligingsagenten en -assistenten van politie (DAB) 21 414

* Het gaat om het aantal sessies die in 2018 zijn gestart.
** De cijfers omvatten het aantal personen die in 2018 aan hun basisopleiding begonnen zijn.

Totaal aantal opgeleide personen

Scholen Opgeleide personen*
ANPA (Berg, Brussel, Gent, Jumet, Vottem, Wilrijk) 23 778
Académie de Police de Namur 3 918
APPH (Jurbise) 5 849
Campus VESTA (Antwerpen) 6 625
Ecole de Police de la province de Liège 4 224
ERIP-GIP (Bruxelles, Brussel) 5 532
PAULO (Gent) 6 182
PIVO (Asse) 4 040
PLOT (Limburg) 3 214
WPS (Zedelgem) 4 757
Total 68 119

* Voor de basisopleidingen gaat het om het aantal personen die in 2018 aan hun opleiding begonnen zijn. Voor de andere opleidingen (promotie, voortgezette, functionele, gecertificeerde) gaat het om het aantal personen die hun opleiding in 2018 hebben voltooid.

Opleidingen Dossin

Op 27 januari 2014, precies 69 jaar na de bevrijding van Auschwitz, ging het project 'Holocaust, politie en Mensenrechten' officieel van start in samenwerking met de Kazerne Dossin. Dankzij dit samenwerkingsakkoord kunnen alle personeelsleden van de Geïntegreerde Politie zich inschrijven voor een eendaagse opleiding. Ze maakt de politiemensen bewust van de dilemma's op het gebied van mensenrechten.

Opleidingen Sessies Opgeleide personen
Gebruikers 93 1 636*
Leidinggevenden 2 23

*Waarvan 804 aspiranten uit de basisopleiding.

Impactstudie ‘Holocaust, politie en mensenrechten’: de opleiding werpt vruchten af!

Impactstudie ‘Holocaust, politie en mensenrechten’: de opleiding werpt vruchten af

De optimalisatie van de opleiding is ingegeven door een studie, in opdracht van Kazerne Dossin, door een team van onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel. Uit deze impactstudie blijkt dat het volgen van de opleiding ‘Holocaust, politie en mensenrechten’ onmiskenbaar een effect heeft: deelnemers gaan meer integer om met casussen, worden meer geneigd zelf actie te ondernemen wanneer een collega een bepaald wangedrag stelt en worden minder autoritair en zijn minder etnisch bevooroordeeld. Zij voelen zich ook meer verbonden met de politie.

Dossin

Opleidingen internationale politiesamenwerking

België-Nederland

In partnerschap met de Nederlandse Politieacademie en onder de koepel van het Benelux Secretariaat werd - in navolging van de regio Gent/Nederland (Fase I) - de opleiding ‘Zonder zorgen de Grens over’ georganiseerd in de regio Antwerpen/Nederland (Fase II). Deze driedaagse train-the-trainersessie voor opleiders ‘Grensoverschrijdende Politiesamenwerking’ kadert binnen de langetermijndoelstelling om eerstelijnspolitiemensen in de volledige grensregio met Nederland vertrouwd te maken met hun bevoegdheden en beperkingen in het buurland in geval van niet-geplande interventies. Zowel de opleiders als de cursisten bestaan uit Belgische en Nederlandse politiemensen. Fase III in de regio Limburg/Nederland is gepland in 2019.

België-Frankrijk

Voor een gelijkaardige gefaseerde opleiding in de grensregio met Frankrijk werden binnen een werkgroep met de Franse politiediensten de eerste afspraken gemaakt die eveneens via het technisch comité van ANPA aan de betrokken erkende politiescholen werden voorgelegd.

Informatie-uitwisseling en internationale signaleringen

De opleiding ‘Internationale informatie-uitwisseling en internationale signaleringen (End user)’ aangeboden door het departement Politionele Informatie van ANPA in 2018, vloeide voort uit de samenwerking tussen experts van de Directie van de internationale politiesamenwerking (CGI) en de opleiders in deze complexe materie. Ze biedt tevens een antwoord op de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie van 22 maart 2016 en de Schengenevaluatiecommissie.