Migratie en trafiek van personen en goederen

 • Het jaar 2018 werd gekenmerkt door de aanpak van de migratiecrisis.
 • De strijd tegen de mensensmokkelaars blijft een prioriteit.
 • De strijd tegen drugshandel gaat door met, in het bijzonder, de inbeslagname van meer dan 52 ton cocaïne en de ontmanteling van 10 clandestiene labo's.

Onderscheppingen vreemdelingen in onregelmatig verblijf

Geregeld onderscheppen de politiediensten personen in onregelmatig verblijf. Het gaat om mensen van wie bij een controle het vermoeden bestaat dat zij niet voldoen aan de voorwaarden om legaal op het Belgisch grondgebied te verblijven of zich hier te verplaatsen.

De Dienst Vreemdelingenzaken bepaalt op basis van verschillende criteria of een vreemdeling in onregelmatig verblijf ook een ‘transitmigrant’ is. Dit zijn voornamelijk personen die heimelijk proberen in het Verenigd Koninkrijk te geraken.

Sinds 2016 volgt een specifieke dienst binnen de Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie (DAO/Migratie) dit fenomeen op.

Deplacement Verplaatsingen van goederen en personen

Beheer van de grenzen

Grenscontroles door de Luchtvaartpolitie op de luchthavens

 • In tweede lijn gecontroleerde passagiers : 39 185
 • Verslagen aan de Dienst Vreemdelingenzaken : 7 054
 • Weigeringen : 2 940
 • Valse en vervalste identiteitsdocumenten
  • Dossiers : 3 648
  • In beslag genomen documenten : 1 637
  • Imposters* : 249
  • Valse documenten** : 620
  • Vervalste documenten*** : 768

* Een imposter gebruikt een authentiek en geldig document voor frauduleuze doeleinden (doorgaans op basis van zijn uiterlijk).
** Een vals document is volledig nagemaakt.
*** Een vervalst document is een origineel document waarin wijzigingen zijn aangebracht. Bijvoorbeeld een foto op een identiteitsdocument, een datum op een visum, een nieuwe identiteitspagina in een bestaand paspoort.

Immigratie – bijdrage van de Luchtvaartpolitie

Mensensmokkel

Arrestaties : 23
Arrestaties

Verwijderingen

 • Terugdrijvingen : 2 399
 • Repatriëringen : 3 509

Grenscontroles door de Spoorwegpolitie in Brussel-Zuid (Eurostar)

 • Onderschepte personen in illegaal verblijf : 186

Toezicht op internationale treinen (Parijs, Amsterdam, ...) door de Spoorwegpolitie

 • Aantal ingezette politieambtenaren : 317
 • Gecontroleerde treinen : 374
 • Processen-verbaal : 143
 • Gerechtelijke aanhoudingen : 79
 • (Gerechtelijke) terbeschikkingstellingen : 4
 • Bestuurlijke aanhoudingen : 63
Vaststellingen op internationale treinen

Grenscontroles door de Scheepvaartpolitie in de zeehavens

 • Administratief gecontroleerde zeelieden : 634 178
 • Fysiek gecontroleerde passagiers : 457 111
 • Toegekende individuele visa : 4 347
 • Aangetroffen gesmokkelde personen : 28

Criminaliteit tegen personen – bijdrage van de Scheepvaartpolitie

Onderschepte personen in illegaal verblijf : 4.256
Onderschepte personen in illegaal verblijf*

* van wie 901 onderschept met behulp van de CO2-detector en 1457 dankzij de honden die worden ingezet bij immigratiecontroles

 • Gerechtelijke aanhoudingen in het kader van de illegale migratie : 3
 • Acties : 216

Indicatoren in het kader van de grenscontroles


E-gates

E-gates : 24
Aantal e-gates: 24
Controles : 3 142 108
E-gates

Frontex

De Frontex-opdrachten betreffen controleopdrachten aan de buitengrenzen van de Europese Unie.

Gepresteerde uren : 16 417
Gepresteerde uren

Bijdrage aan de Frontex-opdrachten

 • Spoorwegpolitie : 575 uren
 • Scheepvaartpolitie : 5 031 uren
 • Luchtvaartpolitie : 8 505 uren
 • Wegpolitie : 280 uren
 • Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie : 2 027 uren

Claude Fontaine

Na de crisis die werd veroorzaakt door de golf terroristische aanslagen, leggen we nu de laatste hand aan de dossiers die in 2015, 2016 en 2017 werden opgestart.
Langzaam aan keren we terug naar onze kernactiviteit, de bestrijding van ingewikkelde criminaliteitsvormen. Zonder afbreuk te doen aan de aanverwante bedrijvigheden van de Algemene directie van de gerechtelijke politie, denk ik met name aan het verzamelen en verwerken van informatie.
Tal van uitdagingen die ons nopen tot samenwerking met alle componenten van de Geïntegreerde Politie en de Federale Politie in het bijzonder.”

Eerste hoofdcommissaris Claude Fontaine
Voormalig directeur-generaal van de gerechtelijke politie


Mensenhandel en mensensmokkel

In het kader van de bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel hebben de onderzoekers van de Federale Gerechtelijke Politie 189 264,87 uren gepresteerd, hetzij 7% van de onderzoekscapaciteit.

Nieuwe richtlijn voor de gerechtelijke aanpak van mensensmokkel

De Kadernota Integrale Veiligheid van de regering voorziet dat er tijdens de controles ‘transmigratie’ ook aandacht moet zijn voor mensensmokkel. Een richtlijn moet dit punt van de kadernota verduidelijken. In 2018 heeft een werkgroep onder voorzitterschap van een advocaat-generaal de richtlijn, die dateert van 2011, voor de opsporing en vervolging van mensensmokkel geüpdatet. De Federale Politie (DJSOC-Mensenhandel) werkte mee aan de nieuwe richtlijn mensensmokkel (omzendbrief COL.13/2018).

Mensenhandel en -smokkel op het spoor dankzij verdachte of ongewone financiële transacties

Het Bureau van de Interdepartementale Coördinatiecel Mensenhandel en Mensensmokkel werkte in 2018 met de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), justitie en de Federale Politie (DJSOC-Mensenhandel) een informatiebrochure uit voor de bankwereld. Deze brochure bevat indicatoren die toelaten verdachte/ongewone transacties die mogelijk verband houden met mensenhandel of -smokkel, te detecteren en te melden.

Operatie Medusa: focus op mensensmokkel

Sinds eind september 2015 loopt de operatie Medusa. De focus ligt op de transmigratie via het spoor (risicolijnen), de havens, de snelwegen (en parkings) en de luchthavens (risicovluchten).
Eén van de hoofddoelstellingen van de politiediensten is het vergaren van bewijslast tegen mensensmokkelaars die de precaire situatie van slachtoffers uitbuiten en de veiligheid in de samenleving in gevaar brengen.
Bedoeling is het fenomeen in te dijken door de smokkelbendes te identificeren en hun (inter)nationale smokkelroutes zo nauwgezet mogelijk in kaart te brengen. Beeldvorming is nodig om mensensmokkelaars (en -handelaars) efficiënt te bestrijden.
De Federale Politie zet dagelijks capaciteit in van de Spoorwegpolitie, van de Wegpolitie en van de Luchtvaartpolitie. Waar nodig verlenen de personeelsleden van de interventiekorpsen bijkomende ondersteuning. Bovendien maakt het fenomeen transitmigratie deel uit van de toezichts- en patrouilleopdrachten van de voorziene ploegen.
Elke controle is nuttig, ook de kleinere. Ze hebben een ontradend effect.
De politiediensten controleren gericht op risicovluchten, -routes en -treinen, weliswaar met marge voor flexibiliteit in functie van waargenomen verschuivingen in de routes.

mensensmokkel

Drugstrafiek

In het kader van de bestrijding van drugshandel hebben de onderzoekers van de Federale Gerechtelijke Politie 304 317,1 uren gepresteerd, hetzij 11% van de onderzoekscapaciteit.

"Etoile" tegen drugstoerisme

De acties "Etoile" zijn een samenwerking tussen de Federale Politie en de Lokale Politie (en soms de douane). De focus ligt op drugstrafiek en in het bijzonder het drugstoerisme in de grensstreken.
In 2018 hebben de politiediensten 7 242 personen en meer dan 5800 voertuigen gecontroleerd op de weg, op het spoor of op waterwegen. Ongeveer één persoon op tien was in bezit van illegale producten.

Etoile in een notendop

Meer dan 1000 cannabisplantages ontmanteld

In 2018 zijn er alweer meer dan 1000 cannabisplantages ontmanteld, en daarmee is het einde nog niet in zicht. Meer dan 250 000 planten werden vernietigd. De politiediensten hebben ook 1,3 ton marijuana, meer dan 600 000 euro en 21 wapens in de plantages aangetroffen.

Synthetische drugs: gevaar voor mens en milieu

In 2018 hebben de politiediensten 10 druglabo’s en 7 opslagplaatsen ontmanteld. Meestal ging het om de productie van amfetamines op industriële schaal, dit wil zeggen met een productiecapaciteit van miljoenen XTC-pillen of honderden liters amfetamines in een minimum van tijd (bijvoorbeeld een week).
Voorts zijn er 38 dumpingen met in totaal meer dan 100 ton afval opgeruimd. Dumpingen hebben een zeer schadelijke impact op het milieu. Ook voor voorbijgangers of omwonenden is er gevaar want vaak gaat het om ontvlambare of bijtende afvalstoffen.
Deze delicate ontmantel-interventies waarvoor de Clan Lab Response Unit kan worden opgetrommeld, zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de Federale Gerechtelijke Politie, de labo’s van de Technische en Wetenschappelijke Politie, de lokale recherchediensten, de civiele bescherming, de brandweer en het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC).

cannabisplantages

Cocaïne met een gigantische straatwaarde

In de strijd tegen de in- en uitvoer van cocaïne is het afgelopen jaar in België 52,8 ton cocaïne in beslag genomen (bij 98 inbeslagnames), waarvan 49,8 ton in de Antwerpse haven. In de bronlanden is een vergelijkbaar volume in beslag genomen (52,8 ton bij 90 inbeslagnames). Dit illustreert de omvang en ernst van deze internationale drugstrafiek. De vangsten zijn het resultaat van de samenwerking op nationaal en internationaal niveau tussen politiediensten onderling en de douane.
De straatwaarde van de drugs is gigantisch: minimum 2 640 000 000 euro, alleen al voor de cocaïne die in België in beslag is genomen.

straatwaarde van de drugs 2 640 000 000 euros / inbeslagnames 52 804 ton

Strijd tegen afvalzwendel

Inbeslagnames van:

 • 40 illegale voertuigen
 • 13,5 ton AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten)
 • 308 ton textiel.
trafic de déchets