Partnerschap als sleutel tot succes


Marc De Mesmaeker

Het nieuwe Benelux-politieverdrag van 23 juli 2018 is erg vooruitstrevend en vernieuwend: het zal het voor de Belgische politiediensten niet alleen veel eenvoudiger maken om verdachten te achtervolgen of te observeren over de grens met Nederland of Luxemburg heen, maar hen ook de mogelijkheid geven om zelf eenvoudige opsporingshandelingen uit te voeren op het grondgebied van beide andere landen of informatie uit te wisselen met het oog op de bestuurlijke aanpak van criminaliteit.”

Eerste hoofdcommissaris Marc De Mesmaeker
Commissaris-generaal van de Federale Politie


Onze partners in internationale politiesamenwerking

Onderhandelingen op niveau van de Europese Unie

2018 was met betrekking tot de onderhandelingen op EU-niveau van de nieuwe (wetgevende) instrumenten een moeilijk jaar omdat onder hoge tijdsdruk in een nooit gezien tempo de besprekingen dienden gevoerd te worden in aanloop van de Europese verkiezingen in mei 2019. De Federale Politie heeft binnen haar beschikbare capaciteit getracht om een substantiële bijdrage te leveren met betrekking tot enkele belangrijke instrumenten zoals:

  • de interoperabiliteitsverordeningen;
  • de nieuwe SIS II Verordeningen;
  • de nieuwe Verordening met betrekking tot de Europese Grens- en Kustwacht.

De implementatie van deze en andere reeds eerder aangenomen instrumenten zal de volgende jaren de nodige capaciteit en middelen vragen van de politie.

Bi- en multilaterale akkoorden

De Federale Politie sloot in 2018 Memoranda of Understanding af met Australië, Brazilië en Tunesië. Met Brazilië werd ook een bilateraal actieplan ondertekend, net als met Marokko en Servië. Via deze MOU’s en actieplannen hopen we de (operationele) samenwerking met de betrokken landen verder te intensiveren.

Success Story: Nieuw politiesamenwerkingsverdrag voor Benelux

Nieuw politiesamenwerkingsverdrag voor Benelux

Op 23 juli 2018 ondertekenden de bevoegde ministers van België, Nederland en Luxemburg een nieuw Benelux-politiesamenwerkingsverdrag. Dit verdrag, dat mee onderhandeld werd door de Directie van de internationale politiesamenwerking van de Federale Politie (CGI), maakt van de Benelux opnieuw een echte proeftuin voor politiesamenwerking binnen de Europese Unie. Het bevat immers tal van vernieuwende bepalingen die in weinig of geen andere internationale verdragen terug te vinden zijn. De vernieuwende bepalingen betreffen onder meer:

  • grensoverschrijdende opsporingshandelingen;
  • drempelloze grensoverschrijdende achtervolging;
  • rechtstreekse bevraging/raadpleging van (politiële) databanken;
  • politiële uitwisseling van informatie met het oog op de bestuurlijke aanpak van criminaliteit;
  • grensoverschrijdend vervoer van personen in het kader van de toepassing van de vreemdelingenwetgeving of de uitvoering van gerechtelijke procedures.
Europese vlaggen

Partnerschap, motor van de integrale aanpak

De Federale Politie heeft het afgelopen jaar haar partnerschappen in de strijd tegen de diverse criminaliteitsfenomenen uitgebreid en versterkt. De veelheid van partners waarmee de Federale Politie samenwerkt en overlegt, is heel divers: financiële en sociale inspectiediensten, overheidsinstellingen, koepelorganisaties in de private sector, het bankwezen en de sportwereld enzovoort.

Success Story: Nieuw politiesamenwerkingsverdrag voor Benelux

Parkingbeheerder houdt digitaal oogje in het zeil

Illustratief voor het succes van de integrale aanpak, is de samenwerking met de parkingbeheerders. Dankzij de automatische nummerplaatherkenning (ANPR) aan de parkings konden verdachte en gezochte voertuigen worden opgespoord. Eveneens dankzij dit partnerschap, slaagde de Federale Politie van Charleroi er vorig jaar in om 25 garagediefstallen op te lossen.


Success Story: Nieuw politiesamenwerkingsverdrag voor Benelux

Multidisciplinaire aanpak van hormonenzwendel

Voor de aanpak van hormonenzwendel werkt de Federale Politie via diverse nationale en internationale fora en platformen nauw samen met onder andere de douanediensten, Europol, Interpol, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), de dopingagentschappen, …

In 2018 resulteerde deze samenwerking onder meer in 563 inbeslagnames van anabolen (een stijging van 17% ten opzichte van 2017) en de ontmanteling van een illegaal anabolenlaboratorium in een loods.